تمرینات

عضلات تنه و شکم

عضلات تنه و شکم

عضلات جلو بازوه

عضلات جلو بازوه

عضلات ساق پا

عضلات ساق پا

عضلات سینه

عضلات سینه

عضلات مچ و ساعد

عضلات مچ و ساعد

عضلات همسترینگ

عضلات همسترینگ

عضلات سرینی و باسن

عضلات سرینی و باسن

عضلات فیله کمر

عضلات فیله کمر

عضلات میانی پشت

عضلات میانی پشت

عضلات زیر بغل

عضلات زیر بغل

عضلات چهار سر و جلو ران

عضلات چهار سر و جلو ران

عضلات سرشانه

عضلات سرشانه

عضلات کول

عضلات کول

عضلات پشت بازو

عضلات پشت بازو

نویسنده:
محمدرضا امیدی
امتیاز شما به این مطلب