ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت
4

ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت

  • استروئیدها
  • ۳۱ خرداد ۹۳
  • محمدرضا امیدی
  • 49,380 بازدید
  • 6 دیدگاه

ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﯾﮑﯽ ازﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و درعین حال ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع تستوسترون ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ‫ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾـﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪی ها ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.
‫به ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺎخه ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت دوره اﺛﺮ آن و ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ به اﺳﺘﺮهای انانتات و سایپونات ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.درﺣﺎﻟﯽ که اﺳﺘﺮهای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ وﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت تنها هفته ای ﯾﮏ ﺑﺎرﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ‫ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ هر ۳روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ نگه داشتن سطح آن‫ در ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد . ‫به ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‫ژﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ احتباس آب و ﻧﻤﮏ زﯾﺮ ﭘﻮﺳـﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ‫ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﻧﺴﺒﺖ به سایر اﻧﻮاع اﺳﺘﺮها دردﻧﺎک ﺗﺮ ﺑﻮده و در ‫ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻮرم و درد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهده اﺳﺖ.

ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼحظه ای اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و به ﺳﺮﻋﺖ از درون ﺧﻮن ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‫به همین دلیل در ورزش های ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺜـﻞ وزنهﺑﺮداری و ﭘﺎور ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﮐﺸﺘﯽ‫ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد . ﻣﺪت ردﯾﺎﺑﯽ دارو ﺑﺮای ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن نتیجه آزﻣﺎﯾﺶ‫ دوﭘﯿﻨﮓ در اﯾﻦ اﺳﺘﺮ ﺣﺪود ۲ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ که ﺑﺮای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ و‫ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت ﺣـﺪود سه ﻣـﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ازاﯾـﻦ رو ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ وﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮﻣﯽ‫ﺑﺎﺷﺪ .

این دارو در مقایسه با دیگر استرهای تستوسترون نظیر: تستوسترون سایپیونات و تستوسترون انانتات از قدرت جذب بالاتری برخوردار بوده و سریع تر نیز عمل می کند. در مورد مصرف تستوسترون سایپیونات و تستوسترون انانتات ، یک تزریق در هفته کافی به نظر می رسد اما کسانی که از تستوسترون پروپیونات استفاده می کنند، حداقل باید هر سه روز یک بار یک تزریق از این دارو را انجام دهند.
این دارو برای افزایش حجم و قدرت عضلانی، دارویی بسیار مطلوب به شمار می رود. عوارض جانبی این دارو در مقایسه با دیگر انواع مشتق شده از تستوسترون، کم تر و قابل تحمل تر است. کسانی که از این دارو استفاده می کنند به این موضوع اعتراف می کنند که مصرف این دارو در مقایسه با مصرف دیگر نمونه های مشتق شده از تستوسترون، حتی احتباس آب و املاح کمتری را باعث شده و کمتر نیز موجب ابتلا فرد به عارضه نوک سینه می گردد. اما با این وجود، این دارو نیز از تستوسترون مشتق شده و همانند تمامی داروهای مشتق شده از تستوسترون، خواص آندروژنیک در خور توجهی داشته و در برخی موارد نیز به عارضه نوک سینه در مردان و به بروز خواص زنانه گی در مردان ختم می شود.
اشاره به این نکته نیز ضروری است که تزریق نمونه های واقعی و اصلی این دارو همواره با درد شدیدی نیز همراه بوده و در برخی موارد نیز با متورم شدن ناحیه مورد تزریق همراه می باشد. نمونه هایی که تزریق آنها با درد همراه نمی شوند، یقینا ساخت قارپوز آباد سفلا و شلغم کلا می باشند که کمپانی های داروسازی داخل زحمت تولید آنها را متحمل شده و آنها را به قیمت اصل به ورزشکاران بیچاره می فروشند.
نمونه های اصلی این دارو به صورت تزریقی و در ویالهای ۱۰ میلی لیتری و یا به صورت آمپولهای ۲ میلی لیتری تهیه و عرضه می شود. دز مصرف مجاز این دارو نیز در حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلی گرم در هفته توصیه شده است.

‫ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﻦ ۱۰۰ ﺗﺎ ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم درهفته(١ ﺗﺎ ٣آﻣﭙﻮل)ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .

نویسنده:
محمدرضا امیدی
امتیاز شما به این مطلب
4/5 - (20 امتیاز)
پیشنهاد می‌کنیم بخوانید
اشتراک
اطلاع از
guest

6 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر امتیازترین
بازخورد داخلی
مشاهده تمام نظرات