تبلیغات

برچسب مصرف پرو هورمون

همه چیز در باره پروهورمون ها
۴۵

همه چیز در باره پروهورمون ها

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 8 دسامبر 14

 پروهورمون ها اولین نکته ای که باید در مورد این دسته از مواد به آن اشاره کرد این است که این ترکیبات استروئید نبوده و مصرف آنها نیز تا به امروز مجاز و قانونی بوده است. استروئید واژه ای است که به دسته هورمونهایی اطلاق می گردد که بدن آدمی آنها را از کلسترول که نوعی چربی است، تهیه...