تبلیغات

ال کارنیتین چیست

برچسب ال کارنیتین چیست

ال کارنیتین
۴۵

ال کارنیتین

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 15 ژانویه 19

ال کارنیتین یک ترکیب چهار تایی آمونیوم است که از اسیدهای آمینه لیزین و متیونین ساخته شده است. در سلولهای زنده نقش آن فرستادن اسیدهای چرب از سیتوسل به میتوکندری در طی فرایند تفکیک چربی (یا چربی های مورد نیاز) برای سوختن است که انرژی آزاد کنند. در بدن، در کبد و کلیه ها تولید شده و...