بهنام پرسیده شد2 سال قبل
بهنام پرسیده شد2 سال قبل
آیا پپتاید HGH fregment قوی ترین چربی سوز برایه دوره کات می باشد؟
1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل
بحث چربی سوزی و کات کردن بدن ابتدا به رژیم غدایی مربوط میشه سپس به تمرینات هوازی و وزنه زدن و در مرحله آخر مصرف مکمل و دارو هایی که در این زمینه میتونند شمارو یاری کنند.
پپتید فرگمنت هم میتونه تا حدودی به شما با رغایت اصول بالا کمک کنه

1 پاسخ‌ها
محمدرضا امیدی عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

بحث چربی سوزی و کات کردن بدن ابتدا به رژیم غدایی مربوط میشه سپس به تمرینات هوازی و وزنه زدن و در مرحله آخر مصرف مکمل و دارو هایی که در این زمینه میتونند شمارو یاری کنند.
پپتید فرگمنت هم میتونه تا حدودی به شما با رغایت اصول بالا کمک کنه