تبلیغات

برچسب چربی سوزی بدون ریزش عضله

cictro pen 2000iu DAC 3ml 1. Description CJC-1295 is a tetrasubstituted 30-amino acid peptide hormone, primarily functioning as a growth hormone releasing hormone (GHRH) analog. It has D-Ala, Gln, Ala, and Leu substitutions at positions 2, 8, 15, and 27 respectively
۴۵

افراد لاغری که شکم دارند!

  • برنامه تمرینی, چربی سوزی, مقالات بدنسازی
  • 23 دسامبر 14

بدنسازی افراد لاغری که شکم دارنددر این مطلب قصد داریم توجه شما را به نکاتی در رابطه با افراد لاغری که شکم دارند و در تمرینات بدنسازی به دنبال دست یافتن به عضلات شکم مناسب و یا کوچک نمودن شکم خود هستند جلب نماییم. چنانچه از اندامی لاغر برخوردارید و قصد دارید از دست...