تبلیغات

برچسب پیش خستگی‌

130323213350-joe-weider-story-top
۴۵

اصول بدن سازی پدر بدن سازی مدرن جو ویدر

  • مقالات بدنسازی
  • 24 می 16

در این مقاله می‌خواهیم در مورد اصول بدن سازی جو ویدر با شما صحبت کنیم که از نظر بسیاری از اهالی ورزش بدن سازی او پدر بدن سازی مدرن می‌باشد.البته اصول بیان شده از جو ویدر در این مقاله برای استفاده همه افراد نمی‌باشد.بعد از بیان هر یک از اصول جلوی آن بیان خواهد شد که آن اصل...