برچسب بیماریهای چاقی

۴۵

چاقی و تاثیر آن روی ایمنی بدن

  • بدنسازی بانوان, مقالات بدنسازی
  • 27 ژانویه 15

چاقی و تاثیر آن روی ایمنی بدن : بیماری های خود ایمنی مثل امراض کرون یا مالتیپل اسکلروزیس، که در آن سیستم ایمنی بر علیه خود بدن حمله می کند، 5 تا 20 درصد کل جمعیت را به خود اختصاص می دهند. در یک مطالعه جدید در دانشگاهAmerican Friends of Tel Aviv University نشان داده شد که چاقی نقش مهمی در تحریک...