برچسب اشتباه‌های بدن سازی

۴۵

۴۵ نکته تمرینی از داداشی‌های باشگاه که رشد شما را کاهش میدهند

  • مقالات بدنسازی
  • 6 ژانویه 18

۴۵ نکته تمرینی از داداشی‌های باشگاه که رشد شما را کاهش میدهند * داداشی‌های باشگاه : به مردان جوانی گفته میشود که از ویژگی‌‌های آنها خیره شدن مدام به آینه باشگاه، طرفدار پرس سینه‌های با فرم اشتباه با وزنه‌های سنگین، انجام ‌ست‌های فراوان با دستگاه اسمیت و همچنین جلسات بی‌...