تبلیغات

برچسب آمینو انژی اپتیموم|Amino energy Optimum

خرید آمینو انژی اپتیموم|Amino energy Optimum
۴۵

آمینو انژی اپتیموم|Amino energy Optimum

  • برسی تخصصی مکملهای بدنسازی
  • 21 ژانویه 15

شما به یک مکمل آمینو اسید که حاوی آنتی اکسیدانها و انرژی زاهای طبیعی است چه نامی می دهید؟ آپتیموم نوتریشن چنین مکملی را آمینو انرژی ضروری ( (Essential Amino Energy مینامد. آمینو انرژی ضروری سرشار از آمینو اسیدهای ضروری همانند BCAAs  می باشد که برای رشد عضلات بسیار مفیدند و به عنوان واحد...