تبلیغات

آرژنین افزایش قد

برچسب آرژنین افزایش قد

آرژنین
۴۵

آرژنین

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 15 ژانویه 19

آرژنین چیست و در چه منابعی یافت میشود؟ آرژنین یک آمینو اسید نیمه ضروری و بخشی از واحد‌های سازنده پروتئین‌ها می‌باشد که دارای کارکرد‌های فیزیولوژیکی بسیار زیادی می‌باشد.arginine به عنوان پیش ماده گاز نیتریک اکسید شناخته میشود.آرژنین آمینو اسیدی می‌باشد که بدن به صورت طبیعی...