کریس دیکرسون
0.0

کریس دیکرسون : بدنساز اسطوره‌ای + عکس + داستان زندگی

 • جهان, قهرمانان
 • 10 آگوست 20
 • مدیر سایت
 • 203 بازدید
 • بدون دیدگاه

کریسدیکرسون (هنریکریستوف) یکیدیگرازبدنسازانشناختهشدهوحرفهایاست.
اونیزیکیازاسطورههایسابقبدنسازیآمریکابهشمارمیآید، کسیکهمرزهاینژادپرستیوسنوسالراباقدرتپیشروگذاشتونشاندادبرایرسیدنبههرهدفیبایدجنگید. اوبهعنوانمسنترینبدنسازسیاهپوستشناختهشد.

اگرشمانیزبرایدانستنبیوگرافیاینابرقهرمانکنجکاویوهیجاندارید، ادامهمطلبرا در مجله اینترنتی مکمل ها دنبالکنید.

 

 

ازتولدتاجوانیکریسدیکرسون

 

کریسدرتاریخ ۲۵ آگوستسال ۱۹۳۹ درمنطقهمونتگومریایالاتمتحدهمتولدشد. اونهتنهایکبدنسازبلکهمدلوخوانندهنیزبود. ناممادرشکهیکسیاهپوستزنآمریکایی، آفریقاییبهشمارمیآیدمهالهاشلیبود. اوبهعنوانالگوییبرایپسرخودمحسوبمیشد.

کریسحتیزمانیکهبهیکجوانبرومندتبدیلشدهبودنیزازمادرخودالهاممیگرفت. کریستفجوانعلاقهزیادیبهورزشکردنداشت، امابیشازهرچیزدیگربهفضایموسیقیوخواندنآوازعلاقهمندبود.

دیکرسوناینعلاقهخودرابهامیدتبدیلشدنبهیکخوانندهحرفه‌‌ایاپراپیگیریکردتاجاییکهدرآکادمیهنرهاینمایشیشهردرنیویورکمشغولبهتحصیلشد.

 

معلمدیکرسوندرآکادمیآوازمعتقدبودکهسینهمحکمداشتنباعثمیشودکهصدایاوقویتروقدرتمندترباشدوبهویپیشنهادکردبرایاینکارازوزنههایکمکبگیرد.

کریسایدهمعلمراپیگیریکرد. هرچنددرابتدافقطتمامفکروذکرشخوانندهشدنبودودرجهتآنبهوزنهبرداریمیپرداخت. اماپسازسفریکهبهشهرکالیفرنیاومنزلبستگانشداشتبادیدنعکسیکبدنسازمتوجهپتانسیلخوددرزمینهپرورشاندامشد.(فرانکو کلومبوی)

 

شروعورزشحرفهایکریسدیکرسون

 

2 سالبعدازآغازاولینتمریناتدرسال ۱۹۶۵ کریسدرمسابقهایمقامسومراکسبکرد. ایننهتنهااوراناامیدکردبلکهباعثخوشحالیاونیزشد. یکسالطولکشیدتاباقدرتیکهبهدستآورددرککندکهشایستگیکسبمقامهایبزرگیمثلهایآقایالمپیارادارد.

درسال ۱۹۶۶ بودکهبهیکیازبدنسازهایمعروفزمانخودبدلشد. یکیازدلایلاینمحبوبیتعلاوهبرتناسبانداماوشیوههایبازیگریبودکهدرآکادمیهنرهاینمایشییادگرفتهبود.

درسال ۱۹۷۰ بعدازچندشکستبودکهتوانستمقامآقایآمریکاومهمترازآنآقایجهانراکسبکند. امااینپایانانتظاراتاونبود.

کریسبهدنبالکسبمقامآقایالمپیابودوبهخاطرآنکشورهایمختلفرازیرپامیگذاشت. درسن ۴۰ سالگیوقتیکههمهبهبازنشستگیفکرمیکردنداوبهدنبالرسیدنبهاوجبود. درابتدادیکرسونتوانستمقامششمالمپیاراکسبکند، امااینبرایاوپایانماجرانبودویقینداشتباتلاشخودمیتواندبرندهباشد.

 

ازرویاروییبابزرگانتاکسبمقامآقایالمپیا

 

درالمپیکسیدنیاسترالیابزرگانیمثلآرنولد، فرانک زینودیگرقهرمانانشکستناپذیربدنسازیدنیاحضورداشتندواینکاررابرایکریسدیکرسونسختودشوارمیکرد. متاسفانهدیکرسوندراینمسابقاتوحتیدرسالبعدنیزبهمقامدومبسندهکردوشکستراپذیرفت.

اوباخواستخودوهدفبزرگیکهدرسینهداشت، درسن ۴۳ سالگیزمانیکهکسیازاوانتظارنداشتتوانستمقامنخستآقایالمپیاراکسبکند. کریساولینسیاهپوستوپیرترینمردبدنسازیبودکهاینمقامرابهدستمیآورد.

 

عناوین کریس

عناوینوافتخاراتکریسدیکرسون

 

اینبدنسازبزرگازابتدایشروعورزشحرفهایخوددرمسابقاتمختلفیدرچندینکشورجهانشرکتکردوتوانستعناوینیمتفاوتیبدستبیاورد. مادرادامهبهمهمترینوتنهابخشیازاینعناوینبدنسازحرفهایاشارهمیکنیم.

 

 1. کسبمقامدومآقایآمریکایشمالی AAU درسال ۱۹۶۶
 2. کسبمقامبرندهکلیآقاینیویورک AAU درسال ۱۹۶۶
 3. کسبمقامبرندهکلیآقایآمریکایشمالی AAU درسال ۱۹۶۶
 4. کسبمقامبرندهکلیآقایآتلانتیک AAU درسال ۱۹۶۶
 5. کسبمقامعضلانیترینآقایآمریکا AAU درسال ۱۹۶۶
 6. کسبمقامبرندهآقایآمریکا AAUدرسال ۱۹۶۶
 7. کسبمقامبرندهآقایکالیفرنیا AAU درسال ۱۹۶۷
 8. کسبمقامچهارمعضلانیترینآقایآمریکاAAU درسال ۱۹۶۷
 9. کسبمقامششمآقایآمریکا AAU درسال ۱۹۶۷
 10. کسبمقامپنجمآقایآمریکا MUSCULAR درسال ۱۹۶۷
 11. کسبمقامعضلانیترینمردآمریکادرسال ۱۹۶۸
 12. کسبمقامبرندهآقایآمریکاAAU درسال ۱۹۶۸
 13. کسبمقامسومعضلانیترینآقایآمریکادرسال ۱۹۶۸
 14. کسبمقامآقایآمریکا AAU درسال ۱۹۶۹
 15. کسبمقامدومآقایآمریکا Junior درسال ۱۹۶۹
 16. کسبمقاماولآقایجهان NABBA درسال ۱۹۷۰
 17. کسبمقامعضلانیترینمردآمریکادرسال ۱۹۷۰
 18. کسبمقاماولجهان NABBA درسال ۱۹۷۱
 19. کسبمقاماولجهانNABBA درسال ۱۹۷۳20.2020.
 20. کسبمقامبرندهکلیجهانNABBA درسال ۱۹۷۳
 1. کسبمقامآقایآمریکا PRO درسال ۱۹۷۳
 2. کسبمقامدوممسابقاتجهانیWBBG درسال ۱۹۷۵
 3. کسبمقامچهارمالمپیا WBBG درسال ۱۹۷۶
 4. کسبمقامچهارمآقایالمپیادرسال ۱۹۷۹
 5. کسبمقامجایزهبزرگونکوورIFBB درسال ۱۹۷۹
 6. کسبمقامبرندهجامحذفیکانادادرسال ۱۹۷۹
 7. کسبمقامدومآقایالمپیا IFBB درسال ۱۹۸۰
 8. کسبمقامشبقهرمانان IFBB درسال ۱۹۸۰
 9. کسبمقامدومآقایالمپیا IFBB درسال ۱۹۸۱
 10. کسبمقامدومجامجهانیجایزهبزرگ IFBB درسال ۱۹۸۱
 11. کسبمقامبرندهآقایالمپیا IFBB درسال ۱۹۸۲

 

پایانورزشحرفهای

 

کریسدیکرسونیکیازباسابقهترینبدنسازانجهانبودکهورزشحرفهایاو ۳۰ سالبهطولانجامید. اعتقاداتکریسبهتلاشبرایرسیدنبههدفمنجربهپیشرفتشدراینعرصهشد.

 

اوپسازبرندهشدندرمسابقات +۵۰ کارشناسیارشد ۱۹۹۴ بازنشستهشدودرسال ۲۰۰۰ بهسالنمشاهیرمنتقلشد. بنابرایناویکشخصیتبرجستهدرتاریخبدنسازیاست.

نویسنده:
مدیر سایت
امتیاز شما به این مطلب
پیشنهاد می‌کنیم بخوانید