بدنسازی

آخرین مقالات :

قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 • ۱۰ بهمن ۹۳
 • محمدرضا امیدی
42,233 بازدید

[starlist][/starlist]قیمت هورومون و پپتید های بدنسازی

قیمت بیش از ۲۰ نوع پپتید

 هم اکنون مفتخریم به عنوان بزرگ ترین و معتبر ترین راهنمای پپتید درایران راهی سبز و هموار را برای راهنمایی و آسودگی خیال شما ورزشکاران عزیز به ارمغان آوریمبزودی معرفی  پپتید ی مکمل ها تکمیل میشود و شما ورزشکاران عزیز میتوانید با تنوع بیشتر و محصولات نایاب مسیر رشد و شکوفایی خود را هــــــــــمــوار سازید.

این محصولات عبارت اند از:

برند- جناتروپین(GENATROPIN):

 1. IGF-1
 2. IGF-1+IGF-2
 3. CJC1295
 4. CJC1295 DAC
 5. CJC1295+Hexalin
 6. CJC+GHRP6
 7. GHRP6
 8. GHRP2
 9. GHRP2+GHRP2
 10. HGH FERAGMENT

 

برند:سولواستار(SOLOSTAR):

 1. CJC1295
 2. IGF-1 Active
 3. HEXALIN Active
 4. FollIstan Retard
 5. Somatropin

برند آنابول کد(ANABOL COD)

برند:مدیتک(Meditech):

 1. GHRP-2
 2. GHRP-6
 3. CJC-TECH
 4. IGTROPIN
 5. SOMARAPID
 6. SOMATROPE
 7. EPOREX 3000

 

 

قیمت پپتید های موجود
قیمت(تومان)توضیحاتبرند محصولپپتیدردیف
۸۰۰,۰۰۰۱۰ x 2mg vials, 10 x ampoules sterile water, packed in sealed box.

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 MeditechCJC-1295 ۱
۸۰۰,۰۰۰ ۵mg/vial.
lyophilized (freeze-dried) white powder.
۱۰ x 5mg vials, 10 x ampoules sterile water, packed in sealed box.
۲۰۰mcg – 400mcg two times daily.عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6
 MeditechGHRP-6 ۲
 ۸۵۰,۰۰۰۱۰۰mcg/vial

lyophilized (freeze-dried) white powder.

۱۰ x 100mcg vials, 10 ampoules sterile water, packed in sealed box.

۴۰mcg – 100mcg/day.

https://mokamelhaa.ir/wp-content/uploads/2015/09/igtropin.png

 MeditechIGF-1 ۳
 ۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰۰mcg/vial
lyophilized (freeze-dried) white powder.10 x 2000mcg vials, 10 ampoules sterile water, packed in sealed box.Locally inject 150mcg per side into trained muscle immediately after workout.عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6
 MeditechMGF ۴
 ۸۲۰,۰۰۰ ۸i.u./vial.

lyophilized (freeze-dried) white powder.

۱۰ x 8i.u. vials, 10 ampoules sterile water, packed in sealed box.
۴i.u. – 8i.u./day.

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 MeditechSOMARAPID ۵
 ۸۵۰,۰۰  ۱۰i.u./vial.

lyophilized (freeze-dried) white powder.

۱۰ x 10i.u. vials, 10 ampoules sterile water, packed in sealed box.
۶i.u. – 10i.u./day.

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 MeditechSOMATROPE ۶
 ۳۴۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال ۱۰۰ میکرو گرمی PURCHASE PEPTIDIGF-1 ۷
 ۳۶۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال۲۰۰۰ میکرو گرمی PURCHASE PEPTIDCJC-1295 dac ۸
 ۳۴۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال ۵۰۰۰ میکرو گرمی PURCHASE PEPTIDGHRP-6 ۹
 ۳۴۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال PURCHASE PEPTIDHEXARLIN ۱۰
 ۳۶۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال PURCHASE PEPTIDSERMORELIN ۱۱
 ۳۸۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال PURCHASE PEPTIDFOLSTATIN ۱۲
 ۲۵۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال PURCHASE PEPTIDFERAGMENT ۱۳
 ۳۵۰,۰۰۰  ۵ عدد ویال PURCHASE PEPTIDIPAMORELIN ۱۴
۷۸۰,۰۰۰۱۰ عدد ویال

igf1+igf2 genetropin

  GENETROPINIGF1+IGF2 ۱۵
 ۷۸۰,۰۰۰۱۰ عدد ویال

cjc1295+ghrp6 genetropin

  GENETROPINCJC1295+GHRP6 ۱۶
 موجود نیست۱۰ عدد ویال

igf1+igf2 genetropin

  GENETROPINGHRP6+GHRP2 ۱۷
 جدید

۷۸۰,۰۰۰

۱۰ عدد ویال

 

hgh+feragment genetropin

  GENETROPINHGH+FERAGMENT ۱۸
۷۸۰,۰۰۰۱۰ عدد ویال

CJC+HEXARLIN genetropin

  GENETROPINCJC1295+HEXARLIN ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۸۰,۰۰۰ ۱ عدد خودکار ۳۲ واحدیsomatropin solo star

 

  SOLO STAR SOPATROPIN ۲۴
 ۲۰۰,۰۰۰ ۲ ویال ۴۰۰۰ میکرو گرمی

mixcode anabol code

 ALABOL CODE MIXCODE
GH+HEX
 ۲۵
 ۲۴۰,۰۰۰ ۲ ویال ۴۰۰۰ میکرو گرمی

mixcode 2 anabol

 ANABOL CODE MIXCODE2
CJC+GHRP-6
 ۲۶
 ۲۵۰,۰۰۰ ۲ ویال ۵۰۰۰ میکرو گرمی

massiv cod anabol code

 ANABOL CODE MASsIVECODE
HEXARLIN
 ۲۷
 ۶۵۰,۰۰۰ genetic-pharma-ghrp-6-page-001۱۰ عدد ویال ۵۰۰۰ میکرو گرمی GENETIC PHARMA GHRP-6 ۲۸
  ۶۵۰,۰۰۰ genetic-pharma-cjc-1295-page-001۱۰ عدد ویال ۲۰۰۰ میکرو گرمی GENETIC PHARMA CJC-1295 /W O D ۲۹
  ۶۵۰,۰۰۰
genetic-pharma-igf-1-lr3-100-mcg-page-001

۱۰ عدد ویال ۱۰۰ میکرو گرمی

 GENETIC PHARMA IGF-1 ۳۰
 ۷۰۰,۰۰۰  ۱۰ عدد ویال ۵۰۰۰ میکرو گرمی بهمراه ۱۰ عدد آب مقطر و سرنگ WORLD PEPTID GHRP-6 ۳۱
 ۷۲۰,۰۰۰  ۱۰ عدد ویال ۲۰۰۰ میکرو گرمی بهمراه ۱۰ عدد آب مقطر و سرنگ WORLD PEPTIDCJC1295 DAC ۳۲
 ۷۴۵,۰۰۰  ۱۰ عدد ویال ۲۰۰۰ میکرو گرمی بهمراه ۱۰ عدد آب مقطر و سرنگ WORLD PEPTIDHEXARELIN ۳۳
 ۶۸۰,۰۰۰  ۱۰ عدد ویال ۱۰۰۰ میکرو گرمی بهمراه ۱۰ عدد آب مقطر و سرنگ WORLD PEPTIDHGH FRAGMENT ۳۴
 ۷۸۰,۰۰۰  ۱۰ عدد ویال ۱۰۰۰ میکرو گرمی بهمراه۱۰ عدد آب مقطر و سرنگ WORLD PEPTIDSomatropin ۳۵
 این برند تقلبی میباشدMESO LaboratoryHEXARELIN ۳۶
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory FOLLISTATIN344 ۳۷
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory GHRP-6 ۳۸
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory IGF-1 LR3 ۳۹
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory IPAMORLIN ۴۰
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory HGH FERAGMENT ۴۱
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory GHRP-2 ۴۲
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory MGF ۴۳
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory TB-500 ۴۴
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory CJC-1295 No DOC ۴۵
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory SERMOLIN ۴۶
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory CJC-1295 without DAC Ipamorelin ۴۷
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory AICAR ۴۸
  این برند تقلبی میباشدMESO LaboratoryMELAMOTAN I ۴۹
  این برند تقلبی میباشدMESO Laboratory PT141 ۵۰
MESO Laboratory MELAMOTAN II ۵۱
 ۱,۳۰۰,۰۰۰ 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 

Professional Peptide ACE-031 ۵۲
 ۷۵۰,۰۰۰ عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 

Professional Peptide CJC-1295 ۵۳
 ۹۰۰,۰۰۰ 

https://mokamelhaa.ir/wp-content/uploads/2015/09/FST-FOLLISTATIN.jpg

Professional PeptideFollistatin 344 ۵۴
  ۹۰۰,۰۰۰ 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 

Professional PeptideGdf-8 (Myostatin) ۵۵
 ۷۳۰,۰۰۰ 

 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

Professional Peptide GHRP-6 ۵۶
 ۷۳۰,۰۰۰ 

 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

Professional Peptide Hexarelin ۵۷
  ۷۰۰,۰۰۰ 

 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

Professional Peptide HGH ۵۸
  ۷۰۰,۰۰۰ 

 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 Professional Peptide HGH Frag۵۹
  ۷۶۰,۰۰۰ 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 

 Professional Peptide IGF-1LR3۶۰
  ۷۶۰,۰۰۰ عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 

 Professional PeptidePEG-MGF۶۱
  ۷۶۰,۰۰۰ 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 Professional PeptideMGF۶۲
  ۷۶۰,۰۰۰ 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 

 Professional PeptideSermorelin۶۳
  ۷۵۰,۰۰۰ 

عکس قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6

 Professional PeptideTB-500۶۴
 https://mokamelhaa.ir/wp-content/uploads/2015/09/ghrp-2-growth-hormone-releasing-hexapeptide-2.jpgGENSHI GHRP-2۶۵
 
GHRP-6
GENSHI GHRP-6۶۶
 
HCG 5000

 

GENSHI HCG 5000۶۸
 
HGH Fragment 176-191

 

GENSHI HGH Fragment 176-191۶۹
 
HGH-GENSHI
GENSHI HGH-GENSHI۷۰
 

 

HMG-75
GENSHI HMG-75۷۱
 

 

IGF-1
GENSHI IGF-1۷۲
 
IPAMORELIN

 

GENSHI IPAMORELIN۷۳
 
Mod GRF (1-29)

 

GENSHI Mod GRF (1-29)۷۴
 
MT-2

 

GENSHI MT-2۷۵
 
MT-2
GENSHI PEG-MGF۷۶
GEN X GHRP-6۷۷
GEN X GHRP-2۷۸
GEN X IPAMORELIN۷۹
GEN X HEXARELIN۸۰
GEN X CJC 1295 WITH OUT۸۱
GEN X SERMORELIN۸۲
GEN X HGH FRAGMENT۸۳
GEN X IGF-1 LR3۸۴
GEN X IGF-1 DES۸۵
GEN X IGF-2۸۶
۸۷

 

[divider]

قیمت پپتید|خرید پپتید| IGF-1 CJC1295 GHRP6,خریدآی جی اف,قیمت آی جی اف,خرید IGF-1,قیمت IGF-1,قیمت پپتید بدنسازی,خرید سی جی سی ۱۲۹۵,قیمت سی جی سی ۱۲۹۵,خرید cjc1295,قیمت cjc 1295,خرید جی اچ آر پی ۶,قیمت جی اچ آر پی ۶,خرید ghrp-6,قیمت ghrp-2,خرید ghrp2,پروفشنال پپتید,ورد پپتید ,سولو استار,جنیکس,خرید ام جی اف,قیمت ام جی اف,خرید mgf,قیمت mgf,بهترین IGF,بهترین cjc1295,بهترین GHRP6-2,بهترین MGF,خرید ace-031,قیمت ace-031,خرید SERMORELIN,قیمت SERMORELIN,بهترین SERMORELIN,خرید IPAMORELIN,قیمت IPAMORELIN,بهترین IPAMORELIN,خرید ایپامرلین,خرید سرمورلین]قیمت هگزارلین,خرید هگزارلین,بهترین هگزارلین,خرید HEXARELIN,قیمت HEXARELIN,بهترین HEXARELIN,خرید فول استاتین,قیمت فول استاتین,خرید HGH FRAGMENT,قیمت HGH FRAGMENT,خرید سوما,قیمت سوما,پپتید های BQ PHARMACY,خرید پپتید BQ PHARMACY,قیمت پپتید BQ PHARMACY,قیمت igf شرکت BQ PHARMACY,خرید پپتید GENETIC PHARMA,قیمت پپتید های GENETIC PHARMA,ای جی اف GENETIC PHARMA,ژنتیک فارما,بی کیو فارماسی,پپتید های NOMAD LAB,قیمت پپتید NOMAD LAB,ای جی اف NOMAD LAB,خرید پپتید های NOMAD LAB,پپتید HaiYe BIO,قیمت پپتید های HaiYe BIO,پپتید ANABOL CODE,قیمت پپتید ANABOL CODE,خرید ANABOL CODE,پپتید TM,قیمت پپتید TM,پپتید های TM,پپتید UNIQUE LAB,خرید UNIQUE LAB,بدنسازی UNIQUE LAB,پپتید JENSHI,قیمت پپتید JENSHI,خرید پپتید JENSHI,خرید AMOZ,خرید پپتید AMOZ,محصولات AMOZ,قیمت پپتید های AMOZ,خرید پپتید STRONG,قیمت پپتید های STRONG,ای جی اف STRONG,هورمون های بدنسازی STRONG,هورمون رشد,خرید هورمون رشد,خرید پپتید WORLD PEPTID,قیمت پپتید WORLD PEPTID,پپتید های MOLDAVI,محصول پپتیدی ,قیمت پپتید های MOLDAVI,خرید پپتید,خرید ای جی اف PURCHASE PEPTID(ORGINAL),قیمت پپتید های PURCHASE PEPTID(ORGINAL),پپتید های جناتروپین,خرید پپتید جناتروپین,پپتید های سولو استار,خرید سولو استار

[divider]

کانال تلگرام

آخرین مقالات سایت

آرشیو >

پربازدیدترین

آرشیو >

ریکاوری

آرشیو >

مکملهای قبل تمرین

آرشیو >
اطلاعیه های مهم