تبلیغات

برچسب عضله‌ سازی خالص

111
۴۵

برنامه حرفه‌ای بالا تنه/ پایین تنه بر اساس سیستم پر حجم آلمانی (GVT)

  • برنامه تمرینی
  • 15 مارس 18

برنامه پر حجم آلمانی با تقسیم بندی بالا تنه/ پایین تنه این برنامه تمرینی در هفته ۴-۵ روز می‌بایست اجرا شود. شما میتوانید روز‌های تمرینی را به صورت شنبه، یکشنبه‌، سه‌شنبه و چهارشنبه در نظر بگیرید یا میتوانید برنامه را با فرمت ۲ روز تمرین ۱ روز استراحت انجام دهید. در هر دو...