تبلیغات

ساختن بدنی هفتی شکل

برچسب ساختن بدنی هفتی شکل

۳ حرکت برتر پشت برای ساخت بدنی هفتی شکل (همراه نمونه برنامه تمرینی)
۴۵

۳ حرکت برتر پشت برای ساخت بدنی هفتی شکل (همراه نمونه برنامه تمرینی)

  • برنامه تمرینی
  • 10 ژانویه 19

شما بر اساس میزان توسعه عضلات پشت یک فرد میتوانید تشخیص دهید که آیا به شکل جدی تمرینات خود را دنبال می‌کند یا خیر. افرادی که از انجام تمرینات پشت اجتناب میکنند معمولا با نام پشت مقوایی شناخته میشوند. دلیل این نامگذاری این است که پشت اینگونه افراد دارای هیچگونه ضخامت و حجمی...