تبلیغات

برچسب حجم تمرینی

training-to-failure
۴۵

چگونه تمرینات تا ناتوانی عضلانی میتواند باعث رشد یا اختلال در رشد عضلات شود

  • مقالات بدنسازی
  • 28 سپتامبر 17

تئوری پشت تمرینات تا ناتوانیمنطق پشت تمرینات تا ناتوانی به این شکل است که :از آنجایی که اصل اضافه بار مهم‌ ترین فاکتور در تحریک عضلات به رشد می‌باشد پس اگر شما در هر ‌ست به ناتوانی عضلانی نرسید پس در واقع دلیلی‌ به عضلات خود برای رشد نمی‌دهید.اگر این کار را نکنید عضلات...

ovw-program-feature
۴۵

برنامه تمرینی عضله‌ ساز و کارامد (O.V.W)

  • برنامه تمرینی, مقالات بدنسازی
  • 18 اکتبر 16

هنگامی که بحث طراحی یک برنامه بدن سازی میشود سه فاکتور اصلی‌ وجود خواهند داشت که همه آنها تعیین کننده میزان کارایی آن برنامه خواهد بود و همچنین هر سه این فاکتور‌ها با هم در ارتباط هستند.آن سه فاکتور عبارتند از حجم تمرینات، فراوانی‌ تعداد جلسات تمرینی و فشار تمرین.حجم...