تبلیغات

گابا (GABA) ماسل تک

برچسب گابا (GABA) ماسل تک

گابا (GABA) چیست؟
۴۵

گابا (GABA) چیست؟

  • مکملهای ضروری بدنسازی
  • 12 نوامبر 14

  گابا (گاما آمینوبوتیریک اسید) γ-Amino butyric acid)GABA ) گابا یک میانجی عصبی مهم در سیستم عصبی مرکزی پستانداران است که عموما نقش مهاری دارد یعنی موجب مهار تحریکات نورونها یا تضعیف آنها میشود.گابا ناقل عصبی اصلی به وجود آورنده IPSPs در نورونهای مغزاست ودر نخاع نیز اهمیت دارد(به طور...