برچسب افزایش سرعت واکنش

۴۵

۵ مکمل نوتروپیک تقویت کننده مغز

  • مکمل های بدنسازی
  • 26 آوریل 19

نوتروپیک‌ها مکمل هایی هستند که به منظور بهبود عملکرد ذهنی‌ طراحی شده‌اند. صحبت ما تنها در مورد انرژی و انگیزه حاصل از مصرف محرک هایی نظیر کافیین نمیباشد، اگرچه این محرک‌ها نیز در بهبود عملکرد ذهنی‌ کمک میکنند. برخی‌ نوتروپیک‌ها هستند که مصرف آنها ممکن است باعث بهبود زمان...